Regulamin wypożyczalni rowerów
Port Pienin

Pobierz regulamin w formie PDF

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

  1. Definicje określone w Regulaminie wypożyczalni rowerów PORT PIENIN, zwanego dalej „Regulaminem”, znajdują zastosowanie w umowie najmu, o ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Cenie, należy przez to rozumieć wartość brutto wyrażoną w złotych polskich, którą Najemca obowiązany jest zapłacić za wypożyczenie rowerów, określoną na podstawie obowiązującego u Wynajmującego cennika usług;

2) Cenniku usług, należy przez to rozumieć cennik usług dostępnych w Wypożyczalni rowerów Port Pienin, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

3) Dokumencie tożsamości, należy przez to rozumieć dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;

4) Najemcy, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, której Wynajmujący wynajmuje rowery na rzecz Najemcy lub innych osób (działając z ich upoważnienia i w ich imieniu);

5) Okresie najmu, należy przez to rozumieć czas określony pomiędzy wydaniem rowerów, a ich zwrotem w ustalonych przez Wynajmującego godzinach;

6) Osobie małoletniej, należy przez to rozumieć osoby poniżej 18. (słownie: osiemnastego) roku życia;

7) Oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Cennikiem Usług, należy przez to rozumieć oświadczenie składane przez Najemcę w umowie najmu, w którym Najemca wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i wysokość cen ustalonych przez Wynajmującego;

8) Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Wypożyczalni rowerów Port Pienin określający zasady i warunki wypożyczenia rowerów;

9) Umowie najmu, należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej zawartą pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą;

10) Wypożyczalni rowerów Port Pienin, należy przez to rozumieć Wynajmującego, tj.: PORT PIENIN Grzegorz Polaczyk, ul. Pienińska 1b, 34-460 Szczawnica, NIP: 735-25-11-157, REGON: 123230360;

11) Wynajmującym, należy przez to rozumieć: PORT PIENIN Grzegorz Polaczyk, ul. Pienińska 1b, 34-460 Szczawnica,
NIP: 735-25-11-157, REGON: 123230360;

12) Wypożyczeniu, należy przez to rozumieć oddanie Najemcy do korzystania rowery na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i umowie najmu.

§ 2.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki wypożyczenia przez Wynajmującego rowerów z Wypożyczalni rowerów Port Pienin. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów najmu rowerów zawieranych przez Wynajmującego.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Najemcy mają również zastosowanie do osób, w których imieniu Najemca wypożycza rowery.
 3. Rowery znajdujące się w Wypożyczalni rowerów Port Pienin są własnością Wynajmującego.
 4. Wypożyczenie rowerów następuje na podstawie umowy najmu zawartej przez Wynajmującego z Najemcą, na podstawie której Wynajmujący odpłatnie zobowiązuje się oddać Najemcy do korzystania rowery na czas określony za zapłatą ceny.

§ 3.

 1. Rowery może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dokument tożsamości ze zdjęciem, który musi okazać Wynajmującemu przed zawarciem umowy najmu.
 2. Najemca przed zawarciem umowy najmu z Wynajmującym ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
 3. Rowery zostaną wydane Najemcy po złożeniu przez Najemcę w umowie najmu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i cennikiem usług.
 4. Zapłata przez Najemcę ceny za wypożyczenie rowerów następuje po zdaniu rowerów.
 5. Z chwilą zawarcia umowy najmu odpowiedzialność za wypożyczone rowery ponosi Najemca.
 6. Odbiór i zwrot rowerów odbywa się w miejscu ustalonym przez Wynajmującego i Najemcę.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wydania rowerów, jeśli z jego obserwacji wynika, że Najemca lub osoby, w których imieniu Najemca wypożycza rowery mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Jazda na rowerze jest formą aktywności, która jak każdy sport niesie ze sobą ryzyko urazu i nieszczęśliwych wypadków. Najemca jak również osób, w których imieniu Najemca wypożycza rowery wypożyczają rowery wyłącznie na własną odpowiedzialność.

ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

§ 4.

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy wypożyczonych rowerów.
 2. Na życzenie Najemcy wypożyczane są kaski oraz zapięcia do rowerów.
 3. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie.

ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 5.

 1. Do obowiązków Najemcy należy:

1) korzystanie z rowerów zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji;

2) korzystanie z rowerów zgodnie z prawem, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, a w szczególności Najemca zobowiązuje się do nie korzystania z rowerów pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

3) dbałość o stan techniczny powierzonych rowerów;

4) zabezpieczenie rowerów przed uszkodzeniami i kradzieżą;

5) zwrócenia sprzętu do Wynajmującego do ustalanej przez Wynajmującego godziny zwrotu, w stanie
umożliwiającym natychmiastowe dalsze wypożyczenie.

2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanych rowerów pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu rowery pracownikowi Wynajmującego. Odbiór rowerów od Wynajmującego oznacza, że Najemca zapoznał się ze stanem technicznym wypożyczanych rowerów i nie wnosi do niego uwag.

§ 6.

 1. W przypadku uszkodzenia rowerów Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie.
 2. Jeżeli uszkodzenie rowerów nastąpiło z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia oraz niezwłocznego powiadomienia i wezwania na miejsce zdarzenia Wynajmującego.
 3. W przypadku kradzieży rowerów Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Wynajmującego.
 4. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania lub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 7.

 1. Najemca zobowiązany jest poinformować osób, w których imieniu wypożycza rowery o wszystkich warunkach, na jakich wypożyczenie rowerów się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i przestrzegania wszelkich przepisów oraz zobowiązań prawnych.
 2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy osób, w których imieniu wypożycza rowery, umieją jeździć na rowerze i czy stan ich zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w wyjeździe rowerowym i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 3. Najemca oraz osób, w których imieniu Najemca wypożycza rowery powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie, ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu rowerów.

§ 8.

 1. Osoby małoletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie osób małoletnich oraz wyrządzone przez osoby małoletnie szkody.

 

ROZDZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

§ 9.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego korzystania z wypożyczonych rowerów, w tym w szczególności ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rowerów będącego następstwem jakichkolwiek przyczyn.
 2. W przypadku zniszczenia rowerów Najemca zobowiązany jest do ich odtworzenia lub zwrotu ich równowartości.
 3. W przypadku uszkodzenia rowerów, koszty napraw obciążają Najemcę.
 4. Za zniszczenie, zgubienie i kradzież rowerów Najemca zobowiązany jest zwrócić ich równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny ustalonej na dzień zdarzenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek używania rowerów na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez Najemcę oraz osób, w których imieniu Najemca wypożycza rowery, osobom trzecim, odpowiada Najemca.
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, w których imieniu wypożycza rowery jak za własne i jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez siebie lub osób, w których imieniu wypożycza rowery.

 

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

§ 10.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się Najemcy oraz osób, w których imieniu Najemca wypożycza rowery.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci Najemcy oraz osób, w których imieniu Najemca wypożycza rowery.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody pozostawionych na terenie Wynajmującego samochodów, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

 1. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać na adres mailowy: portpienin@op.pl
 2. Sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wynajmującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej: https://portpienin.pl/ oraz wywieszony w Wypożyczalni rowerów Port Pienin
 5. Regulamin obowiązuje od 01.04.2022 roku.