Czynne 7 dni w tygodniu, od godziny 8:00 do 21:00

Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego
Port Pienin

Pobierz regulamin w formie PDF

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

  1. Definicje określone w Regulaminie wypożyczalni sprzętu wodnego, zwanego dalej „Regulaminem”, znajdujązastosowanie w umowie najmu, o ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)  Biletach, należy przez to rozumieć opłatę w formie jednorazowego biletu za udostępnienie szlaku wodnego w Przełomie Dunajca przez Pieniński Park Narodowy;

2)  Cenie, należy przez to rozumieć wartość brutto wyrażoną w złotych polskich, którą Najemca obowiązany jest zapłacić za wypożyczenie sprzętu wodnego, określoną na podstawie obowiązującego u Wynajmującego cennika usług. Cena zawiera organizowaną na rzecz Najemcy usługę transportu i biletu za udostępnienie szlaku wodnego;

3)  Cenniku usług, należy przez to rozumieć cennik usług dostępnych w Wypożyczalni Port Pienin, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;

4)  Dokumencie tożsamości, należy przez to rozumieć dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy;

5)  Najemcy, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, której Wynajmujący wynajmuje sprzęt wodny na rzecz Najemcy lub innych Uczestników (działając z ich upoważnienia i w ich imieniu). Uznaje się, że Najemca jest Organizatorem spływu;

6)  Okresie najmu, należy przez to rozumieć czas określony pomiędzy wydaniem sprzętu wodnego, a jego zwrotem w ustalonych przez Wynajmującego godzinach;

7)  Organizatorze spływu, należy przez to rozumieć osobę organizującą spływ kajakiem lub pontonem, odpowiedzialną za właściwy przebieg i bezpieczeństwo spływu oraz jego Uczestników;

8)  Osobie małoletniej, należy przez to rozumieć osoby poniżej 18. (słownie: osiemnastego) roku życia;

9)  Oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Cennikiem Usług, należy przez to rozumieć oświadczenie składane przez Najemcę w umowie najmu, w którym Najemca wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i wysokość cen ustalonych przez Wynajmującego;

10)  Regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Wypożyczalni sprzętu wodnego Port Pienin określający zasady i warunki wypożyczenia sprzętu wodnego;

11)  Regulaminie Pienińskiego Parku Narodowego, należy przez to rozumieć Regulamin dla zwiedzających Pieniński Park Narodowy, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego – dostępny na stronie internetowej Pienińskiego Parku pod adresem: https://www.pieninypn.pl/pl/866/0/zasady-udostepniania- regulamin-ppn.html ;

12)  Spływie, rozumie się przez to formę aktywności ruchowej polegającą na przemieszczaniu się kajakiem lub pontonem po rzece;

13)  Sprzęcie wodnym, należy przez to rozumieć kajaki lub pontony, w tym akcesoria wodniackie takie jak: wiosła, pagaje, kamizelki asekuracyjne, kaski, worki wodoodporne;

14)  Transporcie, należy przez to rozumieć usługę transportu uczestników spływu organizowaną dla Najemcy przez przewoźników zewnętrznych;

15)  Uczestniku, należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w spływie kajakiem lub pontonem z wykorzystaniem sprzętu wodnego Wypożyczalni sprzętu wodnego Port Pienin, którego organizatorem jest Najemca;

16)  Umowie najmu, należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej zawartą pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą;

17)  Wypożyczalni Port Pienin, należy przez to rozumieć Wynajmującego, tj.: PORT PIENIN Grzegorz Polaczyk, ul. Pienińska 1b, 34-460 Szczawnica, NIP: 735-25-11-157, REGON: 123230360;

18)  Wynajmującym, należy przez to rozumieć: PORT PIENIN Grzegorz Polaczyk, ul. Pienińska 1b, 34-460 Szczawnica, NIP: 735-25-11-157, REGON: 123230360;

19)  Wypożyczeniu, należy przez to rozumieć oddanie Najemcy do korzystania sprzętu wodnego na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i umowie najmu.

§ 2.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki wypożyczenia przez Wynajmującego sprzętu wodnegozWypożyczalni Port Pienin. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów najmu sprzętu wodnego zawieranych przez Wynajmującego.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Najemcy mają również zastosowanie do Uczestników biorących udziałw spływie.
 3. Sprzęt wodny znajdujący się w Wypożyczalni Port Pienin jest własnością Wynajmującego.
 4. Wypożyczenie sprzętu wodnego następuje na podstawie umowy najmu zawartej przez Wynajmującego z Najemcą, na podstawie której Wynajmujący odpłatnie zobowiązuje się oddać Najemcy do korzystania sprzętwodny na czas określony za zapłatą ceny.
 5. W ramach usługi wypożyczenia sprzętu wodnego Wynajmujący organizuje dla Najemcy zewnętrzną usługętransportu Uczestników spływu do miejsca rozpoczęcia spływu oraz bilet za udostępnienie szlaku wodnego na Przełomie Dunajca przez Pieniński Park Narodowy.

  § 3.

 1. Wypożyczenie sprzętu wodnego wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 721 977 632.
 2. Sprzęt wodny może wypożyczyć osoba pełnoletnia, posiadająca dokument tożsamości ze zdjęciem, który musiokazać Wynajmującemu przed zawarciem umowy najmu.
 3. Najemca przed zawarciem umowy najmu z Wynajmującym ma bezwzględny obowiązek zapoznaniasię z Regulaminem.
 4. Sprzęt wodny zostanie wydany Najemcy po złożeniu przez Najemcę w umowie najmu oświadczenia o zapoznaniusię z Regulaminem i cennikiem usług oraz zapłacie przez Najemcę ceny za wypożyczenie sprzętu wodnego.
 5. Z chwilą zawarcia umowy najmu odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt wodny ponosi Najemca.
 6. Odbiór i zwrot sprzętu wodnego odbywa się w miejscu ustalonym przez Wynajmującego i Najemcę.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu wodnego, jeśli z jego obserwacji wynika,że Najemca lub Uczestnicy spływu mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W takim przypadku zapłacona cena nie będzie zwracana Najemcy.
 8. Osoby naruszające Regulamin i zasady bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu bez prawado zwrotu zapłaconej ceny.
 9. Spływ jest formą aktywności, która jak każdy sport niesie ze sobą ryzyko urazu i nieszczęśliwych wypadków.Najemca jak również Uczestnicy spływu biorą udział w spływie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  § 4.

 1. Wynajmujący nie występuje w roli organizatora spływu, a jedynie odpłatnie wypożycza sprzęt wodny.
 2. Organizatorem spływu jest Najemca, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego organizację, przebieg i bezpieczeństwo.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Najemcy lub Uczestników podczas spływu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy lub Uczestników spływu.
 4. Uczestnicy zabierają na spływ cenne rzeczy, tj. telefony, urządzenia elektroniczne, dokumenty, pieniądze, jak również rzeczy osobiste wyłącznie na własna odpowiedzialność. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy.
 5. Transport Uczestników spływu wykonywany jest przez przewoźników zewnętrznych. W trakcie transportu Najemca i Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i zasad bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźnika wykonującego usługę transportową oraz zaleceń obsługi. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za transport Uczestników oraz działania przewoźnika.

 

ROZDZIAŁ II
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

§ 5.

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania Najemcy wypożyczonego sprzętu wodnego.
 2. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu wodnego są wiosła lub pagaje i kamizelki asekuracyjne, których Uczestnicy spływu muszą używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Na życzenie Najemcy wypożyczane są kaski.
 3. Wynajmujący przekazuje do używania Najemcy sprzęt sprawny technicznie.
 4. Wynajmujący na życzenie Najemcy zapewnia Sternika na czas spływu. Sternik biorący udział w spływie steruje pontonem oraz wyznacza trasę spływu dla Uczestników. Sternik nie jest Organizatorem spływu.

 

ROZDZIAŁ III
OBOWIĄZKI NAJEMCY

§ 6.

 1. Do obowiązków Najemcy należy:

1)  korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji;

2)  korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z prawem, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, a w szczególnościNajemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad używania sprzętu wodnego:

a)  przewożenia maksymalnie takiej liczby Uczestników, na jaką przeznaczony jest sprzęt wodny,

b)  nie przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego,

c)  nie zatapiania sprzętu wodnego,

d)  nie korzystania ze sprzętu wodnego pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

3)  dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego;

4)  zabezpieczenie sprzętu wodnego przed uszkodzeniami i kradzieżą;

5)  zobowiązanie Uczestników spływu do założenia i zapięcia kamizelek asekuracyjnych;

6)  zobowiązanie Uczestników spływu do zachowywania się w czasie spływu zgodnie z obowiązującą etykietąwodniacką oraz regulaminem Pienińskiego Parku Narodowego, włącznie z zakazem przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, kąpieli i nurkowania w Przełomie Dunajca, uderzaniem kajak w kajak lub w inną, płynącą po rzece jednostkę (taranowanie), zaśmiecania akwenu wodnego i nabrzeży oraz nakazem udzielenia pierwszeństwa łodziom flisackim i zachowania bezpieczeństwa;

7)  zwrócenia sprzętu do Wynajmującego do ustalanej przez Wynajmującego godziny zwrotu, w stanie umożliwiającym natychmiastowe dalsze wypożyczenie.

2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu wodnego pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt pracownikowi Wynajmującego. Odbiór sprzętu wodnego od Wynajmującego oznacza, że Najemca zapoznał się ze stanem technicznym wypożyczanego sprzętu wodnego i nie wnosi do niego uwag.

§ 7.

 1. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznegozawiadomienia Wynajmującego o powstałej szkodzie.
 2. Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskaniapisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia oraz niezwłocznego powiadomienia i wezwaniana miejsce zdarzenia Wynajmującego.
 3. W przypadku kradzieży sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcieWynajmującego.
 4. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używanialub do korzystania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku prawnego osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 8.

 1. Najemca zobowiązany jest poinformować Uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ sięodbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkichprzepisów i zobowiązań prawnych.
 2. Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia czy Uczestnicy spływu umieją pływać i czy stan ich zdrowia umożliwiaim wzięcie udziału w spływie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
 3. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie, ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.

§ 9.

 1. Wynajmujący wraz ze sprzętem przekazuje Najemcy bilety za udostępnienie szlaku wodnego w Przełomie Dunajca przez Pieniński Park Narodowy dla wszystkich uczestników spływu.
 1. Podczas spływu każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać bilet przekazany przez Wynajmującego.
 2. Brak biletu skutkuje koniecznością wykupienia biletu specjalnego w wysokości 3-krotności wartości biletu,którego koszt ponosi Uczestnik spływu.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, utratę lub uszkodzenie przez Najemcę biletu.

§ 10.

 1. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w spływie tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 2. W przypadku uczestnictwa w spływie osób małoletnich Najemca zobowiązany jest do uzyskania zgody nauczestnictwo osoby małoletniej od prawnego opiekuna, o ile nie jest on Uczestnikiem spływu wraz z małoletnim.
 3. Osoby małoletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie osób małoletnich oraz wyrządzone przez osoby małoletnie szkody.

 

ROZDZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

§ 11.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwegokorzystania zwypożyczonego sprzętu wodnego, w tym w szczególności ponosi ryzyko utraty, zniszczenialub uszkodzenia sprzętu wodnego będącego następstwem jakichkolwiek przyczyn.
 2. W przypadku zniszczenia sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest do jego odtworzenia lub zwrotu jegorównowartości.
 3. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego, koszty napraw obciążają Najemcę.
 4. Za zniszczenie, zgubienie i kradzież sprzętu wodnego Najemca zobowiązany jest zwrócić jego równowartośćw wysokości 100% rynkowej ceny ustalonej na dzień zdarzenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu wodnego na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone przez Uczestników lub Najemcęosobom trzecim, odpowiada Najemca.
 6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Uczestników spływu jak za własne i jest zobowiązany donaprawienia szkody wyrządzonej przez siebie lub Uczestników.
 7. Odpowiedzialności Najemcy nie wyłącza udział w spływie Sternika, o którym mowa w § 5 ust 4 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

§ 12.

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się Uczestników podczas spływu.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci Uczestników spływów.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody pozostawionych na terenie Wynajmującego samochodów, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

 1. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać na adres mailowy: portpienin@op.pl
 2. Sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wynajmującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej: https://portpienin.pl/ oraz wywieszony w Wypożyczalni Port Pienin.
 5. Regulamin obowiązuje od 01.04.2021 roku.